Privacyverklaring Stichting Amsterdamse Juridische Bedrijvendag

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09-03-2021.

Voor de organisatie van de Amsterdamse Juridische Bedrijvendag (hierna: AJB) is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemers, of om op verzoek van de deelnemer vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Enige andere verwerking dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst geschiedt ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting AJB of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de deelnemer die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. De AJB gaat zorgvuldig met deze gegevens om, wat betekent dat persoonsgegevens van deelnemers aan de AJB goed worden beveiligd en zorgvuldig worden verwerkt.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante (grond)wetgeving en lagere regelgeving stelt. Dat betekent onder andere dat

 • Stichting AJB duidelijk vermeldt met welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt. Dat doet Stichting AJB via deze privacyverklaring;
 • Stichting AJB haar verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Stichting AJB eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om deelnemers persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin deelnemers toestemming is vereist;
 • Stichting AJB passende beveiligingsmaatregelen neemt om deelnemers persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in haar opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Stichting AJB deelnemers recht respecteren om persoonsgegevens op deelnemers aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Stichting AJB is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensten en het gebruik van deze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van deelnemers die zich via het online aanmeldformulier hebben verbonden aan deelname aan de AJB. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door deelnemer worden opgegeven, in het kader van de door deelnemer gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Stichting AJB worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken deelnemers gegevens bijvoorbeeld wanneer deelnemer zich heeft aangemeld voor deelname aan de AJB of wanneer deelnemer zich heeft aangemeld voor de Soft Skills-dag van de AJB.

Stichting AJB gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;

Stichting AJB verzamelt via de registratieformulieren bepaalde voorkeuren en interesses (profielgegevens).

Registreren en bewaren

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om deelnemers aanvragen af te handelen, aan deelnemer te leveren of deelnemers vragen, opmerkingen of klachten te behandelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (in het bijzonder de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wij zullen deelnemers gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die deelnemer met Stichting AJB sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kan Stichting AJB persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verstrekking aan derden

De gegevens van deelnemer zullen worden verstuurd aan derden, te weten de partners die zich dit jaar hebben verbonden aan Stichting AJB. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. De partners zijn terug te vinden op de website: www.deajb.nl

Beveiliging

Stichting AJB acht het noodzakelijk om enkele maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemer. In het bijzonder neemt Stichting AJB de volgende maatregelen:

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Stichting AJB neemt fysieke maatregelen om toegang tot de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn af te schermen;
 • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt met beveiligde internetverbindingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Stichting AJB houdt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Vanuit Stichting AJB wordt aangeraden deze verklaring geregeld te raadplegen. De verklaring is aan verandering onderhevig door verschillende factoren. Dat betekent dat deelnemer zich niet kan beroepen op voorgaande versies van deze verklaring.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Voor vragen omtrent deze verklaring of meer in het algemeen over het privacybeleid van Stichting AJB, kan contact worden opgenomen met de contactgegevens onderaan de verklaring. Verzoeken tot verwijdering of inzage in de gegevens kunnen ook gedaan worden via de contactgegevens.

Deelnemer kan Stichting AJB ook een verzoek toesturen om eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan deelnemer een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die Stichting AJB met deelnemers toestemming gebruiken of die in het kader van een overeenkomst met Stichting AJB worden verwerkt, of gemotiveerd aangeven dat deelnemers de verwerking van persoonsgegevens door Stichting AJB wil laten beperken. Stichting AJB zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand inhoudelijk reageren op een dergelijk verzoek. Indien het om een juridisch of feitelijk gecompliceerd verzoek gaat, behoud stichting AJB zich het recht voor de termijn van een maand met maximaal een maand te verlengen. Deelnemer wordt door Stichting AJB binnen de eerste maand op de hoogte gesteld dat het om een dergelijk gecompliceerd verzoek gaat.

Om misbruik te voorkomen kan Stichting AJB aan deelnemer vragen zich op een redelijke wijze te identificeren.

Autoriteit persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft deelnemer ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting Amsterdamse Juridische Bedrijvendag
Gebouw Initium, kamer 2B-90
De Boelelaan 1077
1081 HV AMSTERDAM
info@deajb.nl